Voorwaarden

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN COFFEMA B.V., GEVESTIGD TE ‘S-HERTOGENBOSCH

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering en/of verrichtingen van diensten ten behoeve van cliënten. Afwijkingen gelden alleen indien deze door onze directeur of verkoopleider schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 1: Aanbiedingen

A. Al onze aanbiedingen in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst verbonden, nadat een opdracht schriftelijk door ons is aanvaard. Aanvaarding kan slechts geschieden door onze directie. Afspraken gemaakt of toezeggingen gedaan door onze vertegenwoordigers en andere personen binden ons niet, zolang zij niet eveneens schriftelijk door onze directie zijn bevestigd.

B. Elke offerte is gebaseerd op de huidige prijzen, standaardlonen en daarmee verband houdende sociale lasten en geldende wetten.

C. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, b.v. ten gevolge van verhoging van fabrieksprijzen, dan behouden wij ons het recht voor het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.

D. Tenzij anders aangegeven gelden alle prijzen exclusief BTW.

Artikel 2: Levering

A. Hoewel steeds getracht zal worden de schriftelijk opgegeven levertijd te handhaven, kan hiervoor door ons geen garantie worden gegeven. Bij overschrijden van de leveringstermijn zijn wij nimmer jegens onze cliënt de vergoeding van eventuele daardoor ontstane schade verschuldigd.

B. Bij levering op afroep dient onze cliënt uiterlijk 3 maanden na ondertekening van de order de bestelde apparatuur af te nemen. Bij gebreke waarvan opslagkosten in rekening zullen worden gebracht en de cliënt onmiddellijk voor voldoening van de op dat moment opeisbare verkoopprijs zorg dient te dragen. Wanneer de afroeptermijn wordt overschreden, draagt de cliënt bovendien vanaf dat moment het risico voor de gekochte goederen. Een andere termijn dan de bovenstaande kan slechts schriftelijk worden overeengekomen.

C. De koper draagt het risico voor de gekochte goederen, zodra deze in verband met de levering onze magazijnen hebben verlaten of, bij aanvoer via derden zodra de magazijnen of fabrieken van die derden hebben verlaten.

D. Goederen blijven ons eigendom zolang deze niet zijn betaald. Tenzij anders vermeld zijn de bedragen exclusief BTW.

Artikel 3: Betalingen

A. Betaling dient in principe contant bij aflevering der goederen plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.

B. Indien is overeengekomen dat de betaling na ontvangst van een factuur zal plaatsvinden, dient deze uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te worden betaald.

C. Schuldvergelijk is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

D. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd het te betalen bedrag te verhogen met 1.5% rente per maand.

E. Indien onze cliënt na sommatie met betalen in gebreke blijft, zijn wij eveneens gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 45,–.

Artikel 4: Eigendomsoverdracht

De goederen blijven na aflevering aan het adres van de afnemer respectievelijk aan het door hem opgegeven adres onze eigendom, zolang zij niet volledig door de afnemer zijn betaald, dit alles onverlet de risicoverdeling, zoals in artikel 2 hiervoor omschreven.

Artikel 5: Garantie

A. Op de door ons geleverde goederen gelden de door onze leveranciers vastgestelde garantiebepalingen, welke garantietermijn in de regel 12 maanden bedraagt, tenzij anders is overeengekomen.

B. De garantie bestaat hierin, dat wij die gebreken aan het gebeurde zo spoedig mogelijk voor onze rekening herstellen, voor zover de cliënt aantoont dat zij tijdens de hierboven genoemde termijn aan het licht zijn getreden of geheel of ten dele een gevolg zijn van ondeugdelijk materiaal en/of onjuiste constructie of bewerking.

C. Onderdelen welke door hun geaardheid of bedrijfsomstandigheden aan voortijdige slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder de garantiebepalingen, evenmin de schade ten gevolge van nalatige en ondeskundige behandeling, overmatige belasting e.d.

D. De garantieverplichtingen vervallen indien nabewerking, wijzigingen of reparaties zonder voorgaande toestemming van ons worden uitgevoerd.

Artikel 6: Overmacht

A. Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om of de termijn van de aflevering der goederen met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat wij in een van die gevallen gehouden zijn tot betaling van schadevergoeding.

B. Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst of blijvend verhindert.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

A. Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk, behoudens beroep op garantie, jegens cliënt en/of derden ontstaan door de verkochte goederen.

B. Derhalve zijn wij nimmer verplicht tot vergoeding van economische schade, schade aan leven of eigendommen e.d., door welke oorzaak ook, bij cliënt en/of derden ontstaan door de verkochte goederen.

C. Wij aanvaarden ook geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de plaatsing der apparatuur.

Artikel 8: Annulering

Annulering van een order door onze cliënten is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 9: Plaatsing

Bij plaatsing van alle automaten en dispensers dient cliënt op zijn kosten zorg te dragen voor een rechtstreekse aansluiting op het water binnen 1 meter van de plaatsing der apparatuur, terwijl tevens op die plaats elektriciteit aanwezig dient te zijn.

Artikel 10: Geschillen

A. Alle geschillen, van welke aard ook, tussen ons en onze cliënten kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te `s-Hertogenbosch.

B. Nederlands recht is op alle transacties van toepassing.

We keep your business awake.

×